TRÌNH DUYỆT

Giao diện máy tính
 

Google Chrome
(2 phiên bản mới nhất)

Mozilla Firefox
(2 phiên bản mới nhất)

 
Đội phân giải tối thiểu: 1024x768
 
 
Giao diện di động
 

IOS: Safari
(2 phiên bản mới nhất)

Android: Google Chrome
(2 phiên bản mới nhất)

 
Đội phân giải tối thiểu: 320x568